วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ครูดี สอนดี ใจดีมีเมตตา


"การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก

แต่สอนดี นั้นยากเป็นหนักหนา

เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา

อีกทั้งความเมตตาในจิตใจ..."

..."ครูผู้สอน" เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด และเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติ ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาความเป็น "ครูมืออาชีพในยุคใหม่" เป็น "ครูดี มีคุณธรรม สอนดี มีคุณภาพ"อย่างแท้จริง...


...ครูยุคใหม่(ดีและเก่ง) ต้องมี 8 C ...อะไรบ้าง

โปรดติดตาม ที่นี่ เร็วๆนี้.......
...ขอเรียนเชิญ "ครูและผู้บริหารทุกท่าน" ทุกสังกัด และ "สมาชิกเครือข่ายครูดี อำเภอโพธาราม รุ่น 1 วัดเขาวัง(พระอารามหลวง)" ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่พลงาน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอน แนวคิดการเสริมร้างคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น